media24 photography | President Obama

FV6Q0004FV6Q0034FV6Q0035FV6Q0048FV6Q0065FV6Q0086FV6Q0134FV6Q0147FV6Q0177FV6Q0181FV6Q0188FV6Q0193FV6Q0208FV6Q0218FV6Q0230FV6Q0239FV6Q0244FV6Q0271FV6Q0274FV6Q0277